E - F o r m

 
           
   
ส่วนงานบริการการศึกษา
   
  1. แบบขอปิดสอนรายวิชา / หมู่เรียน
  2. คำร้องขอใบรับรอง
  3. คำร้องขอย้ายคณะ / ขอย้ายสาขาวิชาเรียน
  4. แบบขอเปิดสอนรายวิชา / หมู่เรียน
  5. คำร้องขอลาออกจากการศึกษา
  6. แบบขอเปลี่ยนแปลงการสอนรายวิชา
  7. คำร้องขอลาพักการศึกษา
  8. คำร้องทั่วไป
  9. คำร้องขอใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)
  10. คำร้องขอเทียบโอนรายวิชา ระดับปริญญาตรี
  11. แบบคำขอกู้ยืมเงิน กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
   
  F - บก - 001    แบบฟอร์มประมวลรายวิชา  Iso
  F - บก - 004    แบบฟอร์มตารางกำหนดรายละเอียดการสร้างข้อสอบ  Iso
  F - บก - 005    แบบฟอร์มแผนการสอน  Iso
  F - บก - 006    แบบฟอร์มการนิเทศการสอน  Iso
  F - บก - 007    แบบฟอร์มการวิพากษ์ผลการเรียน  Iso
  F - บก - 008    ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา  Iso
  F - ผง - 001    แบบสอบถามความพึงพอใจการให้บริการ  Iso
  F - ผง - 002    แบบประเมินเจ้าหน้าที่ส่วนงาน  Iso
  F - ผง - 003    แบบประเมินความพึงพอใจนายจ้าง  Iso
   
           
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690