E - F o r m

 
           
   
แบบฟอร์มระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO 9001:2000)
   
  1. SP - ทส - 001   Iso   - การจัดการข้อมูลสารสนเทศและความรู้
  2. SP - กจ - 001   Iso   - การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัย  
  3. SP - กจ - 003   Iso   - การพัฒนาบุคลกร  
  4. SP - คส - 001   Iso   - การควบคุมเอกสาร  
  5. SP - อค - 001   Iso   - การจัดระบบโครงสร้างพื้นฐาน  
  6. SP - บก - 001   Iso   - การบริหารการเรียนการสอน  
  7. SP - วป - 001   Iso   - การเสนอขออนุมัติโครงการบริการแก่สังคมและโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม(งบประมาณแผ่นดิน)
  8. SP - บห - 001   Iso   - การบริการและสนับสนุนส่วนกลาง  
  9. SP - กน - 001   Iso   - การพัฒนาศักยภาพนิสิต  
  10. SP - พส - 001   Iso   - การจัดซื้อ จัดจ้าง ควบคุม และจำหน่าย
  11. SP - ตน - 001   Iso   - การตรวจสอบคุณภาพภายใน
   
   
           
 

มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000 โทรศัพท์ 0-5446-6666 โทรสาร 0-5446-6690